วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29

VDO : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี BLOCKCHAIN: THE NEXT INTERNET

จากที่มูลนิธิทีเอชนิคได้จัดงานสัมมนาBlockchain : The Next Internet ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อที่มาแรงและเป็นกระแสในวงการการเงินของโลกในขณะนั้น มีผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ในปีนี้ทาง สมาคมศูนย์วิชการไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับทีมงาน Blockchain.Fish ได้มาต่อยอดโดยจัดเป็นการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet ขึ้น เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมจัสมิน ขึ้น มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้


บรรยายนำ : แนวคิด หลักการ ของเทคโนโลยี “Blockchain” และการประยุกต์
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
ผู้อำนวยการคนแรกของซอฟต์แวร์พาร์ค


รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์
รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณณัฐพร สันธนะวิทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ็นเทอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


อภิปรายกลุ่ม


เทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet กับการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร
ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต
ผู้บุกเบิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย


ปฏิบัติการกลุ่มย่อย: การประยุกต์ใช้ Blockchain
ทีม Blockchain Fish